Overijssel wil meer duidelijkheid en perspectief voor agrarische sector

0226524_Koeien_in_de_wei_2.jpg
.

ZWOLLE – De provincie Overijssel vraagt het Rijk nadrukkelijk om duidelijkheid en perspectief te bieden aan (agrarisch) ondernemers, PAS-melders te legaliseren en maatwerk mogelijk te maken om de gebiedsgerichte aanpak te doen slagen.

In de achterliggende week is er na de publicatie van de hoofdlijnenbrief van minister Van der Wal en het Hoofdlijnendebat LNV veel gebeurd en is de onzekerheid voor agrarisch ondernemers helaas alleen maar toegenomen, zo concludeert gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (Landbouw, Natuur en Vergunningverlening): “Samen met alle betrokkenen (agrarische en niet-agrarische ondernemers, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties enz.) werkten we als provincie al ruim een jaar in goed overleg aan plannen om gezamenlijk een aanpak voor de gebieden te ontwikkelen. Plannen waarin de natuurdoelen gerealiseerd worden en tegelijk ook duurzaam perspectief voor de agrarische sector moet ontstaan, oog is voor de sociaal-economische aspecten en de leefbaarheid in de gebieden een impuls krijgt. De hoofdlijnenbrief en het commissiedebat hebben flinke invloed op de bereidheid om gezamenlijk de schouders er onder te blijven zetten. Ik kan me, na de afgelopen jaren van onzekerheid, de teleurstelling bij de agrariërs goed voorstellen. LTO-leden hebben ondertussen besloten om deelname aan de GGA on hold te zetten. Andere organisaties hebben ook nadrukkelijk hun zorgen geuit. En die zorgen deel ik en daar blijf ik ook aandacht voor vragen in overleggen met andere provincies en de ministers.”
Hij vervolgt: “De hoofdlijnenbrief benoemt heel veel zaken, maar de gehoopte duidelijkheid en het perspectief ontbreken. Er wordt geen compleet en duidelijk beeld geschetst van wat er moet gebeuren en wat wel kan. En dat is teleurstellend. Agrariërs snakken naar duidelijkheid en perspectief. Want als de marges in de huidige bedrijfsvoering steeds dunner worden, dan moet er wel zekerheid zijn dat een nieuw bedrijfsmodel wel perspectief biedt. In de gesprekken die ik wekelijks met ze voer op hun bedrijf wordt soms schrijnend duidelijk hoe zeer de onzekerheid over hun toekomst en die van hun gezinnen ze aangrijpt. Dat heb ik de afgelopen dagen ook weer nadrukkelijk ervaren.”

Hele keten

Ten Bolscher wil dat er meer aandacht komt voor perspectief. “Maak duidelijk welke nieuwe structurele verdienmodellen er concreet komen, bijvoorbeeld middels natuurbeheer of vanuit de landbouwtransitie. Niet voor een tijdsbestek van vijf jaar, maar liefst voor 20 tot 25 jaar, want dan is er zekerheid om invulling te geven aan die transitie. De hele keten zal moeten bijdragen om een goede structuur te bieden om mee verder te gaan. Pas als dat perspectief er is, hebben agrarische ondernemers ook echt de mogelijkheid om in te spelen op de doelstellingen en te bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf met een robuust bedrijfsmodel. Daarom vragen we ook expliciet ruimte om in de gebieden juist ook te investeren in het behouden van de sociaal-maatschappelijke rol die agrariërs in de gemeenschappen vertolken: zowel voor de werkgelegenheid, het sociale dorpsleven en de binding tussen haar bewoners.”

PAS-melders

Een essentieel punt voor de provincie Overijssel is dat PAS-melders duidelijkheid moeten krijgen. Ten Bolscher: “Waarbij we speciale aandacht vragen voor de PAS-melders waar handhavingstrajecten lopen. De provincie Overijssel dringt er bij de minister op aan om per direct met concrete stappen te komen om het tij te keren en te bewerkstelligen dat de bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid wordt geboden. Dit vraagt niet alleen stikstofruimte, maar ook zekerheid dat met maatregelen geborgd wordt dat de kwaliteit van onze natuur niet verder achteruitgaat.”

Dwingend

Hij vervolgt: “Er zijn veel boeren die komende jaren zullen stoppen of afbouwen omdat er geen opvolger is of omdat het perspectief ontbreekt. Ik vind het niet vreemd dat deze groep zich afvraagt welke stoppersregeling voor hen interessant is. Zeker na de uitspraken van de minister zullen zij wellicht denken dat er op termijn misschien wel een aantrekkelijker aanbod komt dan er nu ligt. Terwijl het nu zo belangrijk is om de stoppers en afbouwers te faciliteren omdat we daarmee perspectief kunnen bieden aan de blijvers en de jonge boeren. En daarmee gaat ook ruimte ontstaan om PAS-melders te legaliseren. De tegenvallende resultaten van de opkoopregeling voor varkenshouderijen en de MGO-regeling geven ons de overtuiging dat twee jaar doorgaan op deze weg leidt tot onvoldoende resultaat. Met als gevolg dat de minister over twee jaar alsnog tot dwingende maatregelen over moet gaan.”

Schotten

“De opgave is groot en raakt in meer of mindere mate iedereen in Nederland. Daarom is ons Overijsselse uitgangspunt dat alle sectoren mee moeten doen om de gezamenlijke (natuur)doelen te realiseren. En die opgave geldt niet alleen voor de agrarische sector! Tegelijkertijd zien we ook dat in het coalitieakkoord al schotten zijn gezet tussen de financiële middelen voor opkoop, afwaardering grond, (technische) innovatie en natuurinclusieve landbouw. Terwijl we geen belang hebben bij afzonderlijke regelingen, maar behoefte hebben aan ontschotte middelen zodat we samen met de gebieden naar een passende oplossing kunnen zoeken waarmee de doelen gerealiseerd worden. Een goede en passende oplossing: daar blijven we ons keihard voor inzetten als provincie.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.