D66 Raalte en GroenLinks Raalte presenteren gezamenlijk landbouwmanifest

RAALTE – Volgens D66 Raalte en GroenLinks Raalte is het onvermijdelijk: een omslag naar natuur-inclusieve landbouw: een vorm van landbouw en veeteelt waarbij wordt samengewerkt met de natuur. De twee partijen presenteren daarom gezamenlijk een landbouwmanifest. “Natuur-inclusieve landbouw is ecologisch wél houdbaar, omdat de natuur en het klimaat ons veel meer kunnen bieden als ze niet worden overbelast. Daar willen we naartoe. Niet in de verre toekomst, maar in 2030.”

“Natuur-inclusieve landbouw is om drie redenen belangrijk”, zo schrijven de partijen. “Ten eerste moeten wij ons verweren tegen de steeds beter merkbare gevolgen van klimaatverandering, terwijl we ons tegelijkertijd moeten inzetten om verdere opwarming te voorkomen. Ten tweede komt de drinkwatervoorziening in Salland in gevaar als we niets doen. In de derde plaats draagt natuur-inclusieve landbouw bij aan de gezondheid.”
In het manifest staan maatregelen die vóór 2030 al genomen kunnen worden. De belangrijkste conclusie van de twee partijen is dat agrariërs de CO2-uitstoot (of de uitstoot van CO2-equivalenten) met 11 procent kunnen verminderen. “Dit resultaat is het gevolg van een aantal maatregelen: precisiebemesting, een groter aandeel permanent grasland, minder gebruik van kunstmest en emissie-arme stallen. De bodemkwaliteit verbetert door vruchtwisselschema’s toe te passen. Dit betekent: geen permanente maispercelen, maar variatie in gewassen. De biodiversiteit kan toenemen door natuurelementen op te nemen in de landbouw, zoals bomen, kruidenrijk grasland en ecologische bloemenstroken. Het gebruik van pesticiden en herbiciden kan tot 2030 met 90 procent verminderd worden. De waterkwaliteit en -kwantiteit wordt beïnvloed door de bodemsamenstelling rond watergangen. Intensieve grondbewerking zorgt ervoor dat de bodem niet in staat is voldoende water vast te houden.”

Eisen

In het manifest worden een aantal eisen gesteld: Gemeentelijke landbouwgrond mag uitsluitend worden verhuurd aan partijen die werken op een natuur-inclusieve wijze; een convenant tussen de gemeente, agrarische bedrijven, het Waterschap, de provincie en Vitens moet garanderen dat Raalte geheel vrij is van herbiciden; Raalte stelt extra erfcoaches aan die agrariërs actief ondersteunen in de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw; Raalte stopt met het gebruik van pesticiden en spant zich in om pesticiden overal in de gemeente terug te dringen en Raalte versterkt natuurwaarden in de openbare ruimte. Natuurlijke overgangen in het landschap dienen als ecologische snelwegen voor de biodiversiteit.

Zie verder staging2.d66.nl/Raalte en staging2.GroenLinksRaalte.nl.