Olst-Wijhe gaat handhaven op aangelegde ringdijk Olasfa

WIJHE – De ringdijk op het Olasfaterrein is in strijd met de verleende aanlegvergunning aangelegd. De dijk past wel binnen het geldende bestemmingsplan Olst-west 2005, maar ligt niet op de plek die in de vergunning staat. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van het handhavingsverzoek dat omwonenden hebben ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Combinatie (de aanvrager van de vergunning die de ringdijk in opdracht van Abbott heeft aangelegd) op te dragen om de ringdijk aan te leggen volgens de verleende aanlegvergunning uit 2011. Het is gebruikelijk en wettelijk geregeld dat in een handhavingstraject de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit wordt legaliseren genoemd. Als de aanvraag niet wordt ingediend of als de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, dan moet de ringdijk alsnog op de eerder vergunde plek worden gelegd. Het is aan Abbott en de Combinatie of er een nieuwe aanlegvergunning wordt aangevraagd. Als dat wordt gedaan dan moet de gemeente deze vergunningsaanvraag toetsen aan het wettelijk kader. Voldoet de aanvraag daaraan, dan wordt de aanlegvergunning verleend en ter inzage gelegd. Hier kunnen belanghebbenden bezwaar tegen indienen. De ringdijk is eerder dit jaar aangelegd en vrijwel klaar. De Combinatie moet van de gemeente stoppen met de nog uit te voeren werkzaamheden, althans het deel dat strijdig is met de vergunning.

De gemeente heeft naar aanleiding van het handhavingsverzoek een overzicht (feitenrelaas) gemaakt van bestemmingsplannen en vergunning voor het Olasfaterrein vanaf 2004. Dat feitenrelaas is beschikbaar gesteld aan de bewoners die het handhavingsverzoek hebben ingediend en te lezen op staging2.olst-wijhe.nl/olasfa.