pluimveebedrijf heino mag uitbreiden

De beoogde situatie is 106 melkkoeien, 80 vrouwelijk jongvee en 75.000 scharrelvleeskuikens. De nieuwe stal moet ruimte bieden aan 27.000 kuikens. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken, moet het bouwperceel van het agrarisch bedrijf in oostelijke richting worden uitgebreid tot 2,0 hectare. De nieuwe stal wordt voorzien van een overdekte koude uitloop (wintergarten). Naast de nieuwe stal zullen ook de bestaande stallen worden voorzien van zo’n uitloop. Het college had eerder, op 15 maart 2016, al (onder voorwaarden) besloten medewerking te verlenen aan het benodigde wijzigingsplan.

Binnen het huidige terrein zijn geen mogelijkheden om te voorzien in de gewenste bouw van de extra kippenschuur. Uitbreiding van het bestaande terrein en de bebouwing in oostelijke richting is volgens het college vanuit landschappelijk en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar gebleken. Geconcludeerd wordt dat in voldoende mate rekening is gehouden met de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. De nieuwe bebouwing past qua uitstraling bij de bestaande bebouwing op het erf. De inpassing zal tot stand komen door de aanplant van bomen, bossingels en hagen en door het aanbrengen van een weidebloemenmengsel. De ondernemer is vroegtijdig een dialoog aangegaan met de omwonenden. Het ontwerp wijzigingsplan zal voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.

GGD
De GGD IJsselland is om een gezondheidskundig advies gevraagd. Over fijnstof, ammoniak en geluid heeft de GGD geen advies gegeven. Wel over de ‘geurbelasting’. Die zal volgens de GGD minder worden. Daarbij zijn er wel onzekere factoren. Combiluchtwassers halen niet de rendementen die aanvankelijk verwacht werden. Daardoor zal de werkelijke geurbelasting naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen. Dat wordt op dit moment op landelijk niveau onderzocht. De GGD adviseert om een voorschrift over de maximale uitstoot van endotoxine (resten van dode bacteriën die bijvoorbeeld longontstekingen kunnen veroorzaken) op te nemen in de vergunning en om de uitstoot van geur verder terug te dringen. Gemeenten dienen vergunningaanvragen te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving.

Voor de geur is het mogelijk om aanvullend beleid te maken. De gemeente heeft voor deze locatie echter geen aanvullend geurbeleid. In een straal van 250 meter van het bedrijf liggen vier ‘gevoelige’ bestemmingen. Het is mogelijk dat deze omwonenden extra hinder ervaren en grotere risico’s op gezondheidsklachten hebben. De GGD pleit er daarom voor om erop toe te zien of de beste maatregelen worden genomen om emissies van het bedrijf te beperken.

De GGD adviseert verder om de uitloop geheel te omheinen (inclusief de bovenzijde); scherp te controleren op vogelgriep en ziektegevallen goed te monitoren; bomen te planten op het uitloopterrein (binnen honderd meter van de schuur, zodat wilde vogels niet op dat terrein landen); mest alleen in een gesloten schuur op te vangen en geen waterpartijen bij het bedrijf aan te leggen. Daarnaast ziet de GGD ook graag dat de gemeente Raalte een visie vormt over de gezondheidsrisico’s rondom veehouderijen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.