hans de kort stapt naar overijsselse ombudsman

Per brief van 27 november 2017 heb ik bij de Overijsselse Ombudsman (OO) een klacht ingediend over de onacceptabele wijze waarop u gereageerd hebt met mijn aan u gerichte brief van 3 juli 2017, waarin ik u vragen stelde die samenhingen met de wijze waarop u bent omgegaan met de wettelijke geheimhoudingsregels.

De ombudsman heeft geoordeeld dat u daarbij: 
a) niet voldaan hebt aan de ‘behoorlijkheidsnorm’ door de klacht op verkeerde motieven ‘ongegrond’ te verklaren;
b) in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, mij niet in de gelegenheid hebt gesteld het (concept)verslag van de hoorzitting in te zien en, waar nodig, aan te vullen met de evidente manco’s die daarin schuilden.

Beantwoording van brieven van burgers aan de gemeenteraad
Een van de meest essentiële opmerkingen van de OO betreft uw vaak merkwaardige omgang met aan u gerichte schriftelijke vragen van burgers. Een omgang die, zoals u naar zowel mij als naar de OO hebt kenbaar gemaakt, er feitelijk op neerkomt dat u zich niet meer zelf met de beantwoording van brieven wilt bezig houden, maar dit wilt overlaten aan de afzonderlijke Raalter gemeenteraadsfracties. Zoals ik u reeds vaker heb laten weten, is dit bestuursrechterlijk onbehoorlijk en ontoelaatbaar, maar toch bent u daar stoïcijns mee doorgegaan.

Uw argument voor dit niet willen beantwoorden is omdat, ik citeer, “het vragen betreft over onderwerpen waar politieke partijen verschillend over kunnen denken”. Sorry dat ik hierin concreter ben dan de OO, maar dat argument is ronduit een belediging aan de intelligentie van uw inwoners. Het gebeurt immers bijna nooit dat er geen verschil van mening is over belangrijke onderwerpen waarmee u zich bezig houdt. Behalve dan wanneer het gaat om de eensgezindheid in uw omgang met een burger die zich tot u richt met vragen over zijn zorgen.

Volksvertegenwoordigers die nooit van mening verschillen over belangrijke onderwerpen bestaan, dat zou ook u moeten weten, alleen in China.

Geheimhouding
Terloops heeft de OO een argument genoemd dat Raalte gebruikt voor het geheim houden van informatie en dat is het “het is onder de rechter”-argument. Zoals in de raadsvergadering van januari uitvoerig is besproken, is dit argument ontoelaatbaar omdat het niet is opgenomen in uitzonderingscriteria die in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn vermeld. In de Wob staat nadrukkelijk dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet (eveneens) achterwege blijft “voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten”. Dus het simpele gegeven dat iets ‘onder de rechter’ is, is geen criterium. Datzelfde geldt ook voor eventuele beroepsprocedures, die op zichzelf genomen ook geen uitzonderingcriterium zijn.

Ik heb op de gemeentelijke site gekeken of de regels in het Protocol geheimhouding en het daarmee samenhangende beleidsstuk Openbaarheid en Geheimhouding zijn aangepast, zoals u dit tijdens de raadsvergadering van januari hebt besloten. Dit bleek niet het geval en dat is toch, op zijn zachtst gezegd, merkwaardig. Nog steeds kan het college het “het is onder de rechter-argument” gebruiken en nog steeds kunnen b&w de verplichting om een opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bevestigen, omzeilen, door die geheimhouding op te leggen aan de raadspleinsessieleden.

Dadema en Wagenmans
De OO heeft besloten mijn vragen over het standpunt van burgemeester Dadema over de wijze waarop wethouder Wagenmans met Dadema’s voorganger is omgesprongen – door die maandenlang niet te informeren over de ontdekking van het stortgat van ex-wethouder Haarman – buiten de beoordeling te laten. Hij deed dit op formele gronden omdat ik hem had laten weten dat ik de beantwoording van die vragen van algemeen belang vond en niet zozeer voor mezelf. Datzelfde gold voor mijn vraag naar de integriteit van de heer Wagenmans die alléén zijn eigen fractievoorzitter informeerde over de ontdekking van die enorme verontreiniging maar verder de hele gemeenteraad in onwetendheid liet.

Dat de OO deze vragen niet heeft beoordeeld, vind ik niet bezwaarlijk omdat zij hoofdzakelijk retorisch bedoeld waren en wel om de volgende redenen:
­ Het is voor iedereen zonneklaar dat de heer Dadema wethouder Wagenmans aan diens verstand zal hebben gebracht dat hij nooit zal accepteren als Wagenmans zo met hém omspringt. Tevens zal hij Wagenmans op niet mis te verstane wijze duidelijk hebben gemaakt dat hij onmiddellijk geïnformeerd wil worden over al alles wat een politieke impact heeft. En dat dit temeer geldt wanneer iets onder de functionele verantwoordelijkheid valt van een burgemeester.

­ Evenzo zal het voor iedereen zonneklaar zijn dat de heer Wagenmans door de gemeenteraad het verwijt van niet-integer handelen heeft gekregen voor het feit dat hij een politiek beladen onderwerp als het ontdekken van dat stortgat, wél heeft besproken met de voorzitter van zijn eigen fractie, maar de rest van de gemeenteraad over die ontdekking ook maandenlang in het ongewisse heeft gelaten.

Het is evident dat dit alles achter de voor Raaltenaren zo bekende gesloten deuren moet hebben plaatsgevonden. Het is in onze gemeente immers niet gebruikelijk dat collegeleden in de openbaarheid hard worden aangepakt. Ook niet als daartoe alle aanleiding bestaat, zoals bij het stortgat dat de inwoners klauwen met geld heeft gekost. Niet in de laatste plaats door de bestuurlijke blunders en evident onnodige juridische procedures.

Slechts één keer is een bestuurder (A. Bolhuis) naar huis gestuurd en dat was niet wegens bestuurlijke fouten, maar omdat hij op een internetsite het gedrag van Raalter raadsleden had vergeleken met dat van kleine kinderen. De ironie wil dat Bolhuis hiermee, voor vele inwoners, helemaal niet zo ongelijk had. Hij had het alleen niet anoniem moeten doen.

De verzoeken/vragen
1. Bent u het met mij, daarin gesteun door de OO, eens, dat het niet aangaat dat u brieven van burgers niet zelf beantwoord , maar dit wilt overlaten aan de diverse Raalter raadsfracties?
2. Zult u in het vervolg brieven van burgers, voor zover die binnen uw wettelijke taken vallen (controle van het college en taakstelling), zoals het hoort, ook daadwerkelijk zelf, bij meerderheidsbesluit, beantwoorden?
3. Zult u in de beantwoording ook de opmerkingen vermelden van de raadsfracties/-leden die het niet eens waren met die inhoud van de beantwoording, zodat de briefschrijver kan zien of er verdeeldheid is over de antwoorden en daar later eventueel rekening mee kan houden? Het is voor een burger immers erg irritant als hij/zij nergens aan kan zien hoe het raadslid waarop hij/zij heeft gestemd, over de aangekaarte kwesties heeft geoordeeld. Als dit niet vermeldt wordt moet de briefschrijver/ster er van uitgaan dat iedereen het met het antwoord eens is geweest.
4. Zult u het Protocol geheimhouding en het daarmee samenhangende beleidsstuk Openbaarheid en Geheimhouding aanpassen, zoals in de raadsvergadering van januari jongstleden is geëist en toegezegd?

Tot slot
Raaltenaren die ik sprak, waren van mening dat niet het uitdelen van kroketten de politiek dichter bij de burgers brengt, maar dat dit eerder getuigt van een grove onderschatting van hun oordeelsvermogen.

Met vriendelijke groet,

Hans de Kort

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.