raalte natuurlijk wil dat iedereen weer meedoet

Raalte Natuurlijk stelt voor dat je onderstaand stuk meeneemt de kersdagen in, zodat je er over in gesprek kunt met familie en vrienden. We horen na de Kerstdagen graag wat je er van vindt. Misschien wil je wel met ons meedoen. Laat maar weten via raaltenatuurlijk@gmail.com. We kunnen nu al beloven: het kost je niet meer tijd dan je er zelf in wil stoppen.

Je kunt de politieke besluitvorming in drie fases opknippen. 1: Het bepalen van de onderwerpen, 2: hoe je er over praat, 3: wat je uiteindelijk gaat doen. Raalte Natuurlijk vindt dat het in alle drie fases anders moet. Machtspelletjes, wij-zij- en links-rechts-denken horen daar niet bij, probleemgestuurd handelen en protocollen staan in de weg. In ons politieke acteren willen we verbinden via de natuurlijke weg van interactie tussen politiek en burger, dialoog en creativiteit, om zo samen de beste ideeën te bedenken met een zo groot mogelijk draagvlak.

Natuurlijk zeggen we: Raalte, kom maar op!

Raalte, natuurlijk hebben we een visie
Andere thema’s
Raalte Natuurlijk gaat aan de komende gemeenteraadskiezingen meedoen omdat het hoog tijd wordt dat de thema’s die in Raalte op politiek en bestuurlijk niveau behandeld worden, dat dat thema’s zijn waarvan de samenleving vindt dat ze moeten worden besproken. We noemen de weerbarstige manier waarop Raalte sprak (of niet sprak) over kunstgrasvelden, de toekomst van verzorgingstehuizen, de leefbaarheid in dorpen, de komst van megastallen. De manier waarop overheden laagvliegen en een N35 willen doordrukken…

Voor onze kinderen
Raalte Natuurlijk wil als politieke partij in dienst staan van de kwaliteit van de samenleving, waarbij we ook oog hebben voor een mooi gezond en duurzaam leven van onze kinderen in Salland.

Elkaar laten uitpraten
De politiek moet onderwerpen agenderen die de samenleving aangaat. Vervolgens moet de politiek er in een goede dialoog samen met inwoners van Raalte een standpunt in over innemen. De uitvoering van wat er besloten wordt moet breed gedragen worden door de samenleving en wie het er niet me eens is, moet goed uitgelegd krijgen waarom de dingen anders gaan dan hij wenst.

Geen kinderlijk gekissebis
In dat politieke proces passen geen machtspelletjes, geen achterkamertjesgekonkel, geen wij-zij of links-rechts-denken. We gaan vraagstukken niet aan, vanuit het probleem maar vanuit kansen die er liggen.

Met z’n allen
Wij willen verbinden, iedereen het woord gunnen, naar alle meningen luisteren, iemand laten uitpraten en doorvragen naar zijn onderliggende vraag of boodschap. Natuurlijk willen we dat! Op die manier ontstaat er een natuurlijk verbond tussen de burger en de mensen die door die burger als zijn vertegenwoordiger verkozen zijn in de raad.

Breed draagvlak
Na goede dialogen gaan we iedere keer op zoek naar creatieve ideeën die leiden naar de beste oplossingen met een zo groot mogelijk draagvlak.

Raalte? Natuurlijk de agenda van de burger
Politiek begint bij de agenda waarover vergaderd wordt. Die agenda wordt nu bepaald door burgemeester en wethouders of door hun ambtenaren. Wij willen daarvan af. Wij willen het in de politiek hebben over vraagstukken waar de samenleving mee bezig is.

Of kinderen veilig naar school en sport kunnen en veilig kunnen spelen
Of er iets te doen is voor jongeren
Of onze bodem en ons voedsel gezond is
Of bijen en insecten kunnen bestaan
Of onze bomen kunnen voortbestaan die onze longen vormen voor schone lucht
Of er voor alle kinderen leermogelijkheden beschikbaar zijn
Of leerlingen opleidingen naar hun keus kunnen kiezen
Of we hier ons werk kunnen vinden
Of we in onze vrije tijd van een mooie omgeving kunnen genieten
Of ouderen een fijne oude dag kunnen hebben
Of iedereen er in de samenleving bijhoort
Of iedereen een betekenisvolle daginvulling kan hebben
Of de wegen veilig zijn en goed begaanbaar
Of mensen die zijn aangewezen op hulp van anderen, tot hun recht komen

Als je over die onderwerpen op een natuurlijke manier in dialoog gaat met elkaar, dan gaat de inwoner van Raalte zien dat het er toe doet dat hij zich bemoeit met zijn eigen leefomgeving. Je zult zien dat inwoners zich dan nog meer én constructief gaan bemoeien met hun eigen woonomgeving, ze gaan de natuurlijke politieke arena na enige tijd zelfs leuk vinden. Omdat blijkt dat er niet een stel mannen en vrouwen allerlei beslissingen nemen waar ze niks mee hebben, maar omdat ze er achter komen dat ze mee kunnen praten en invloed kunnen hebben op hun eigen leefomgeving.

Natuurlijk: vergaderen volgens de dialoog
De raadsvergaderingen zoals ze nu zijn in Raalte, zijn niet constructief en munten niet uit in zoektochten naar creatieve oplossingen. Partijen buitelen over elkaar heen zonder te luisteren. Ze proberen te scoren voor de publieke tribune die leeg is of om morgen in de krant te komen. Of je wel of niet wat mag zeggen is aan strenge regels verbonden. Dingen als eerste en tweede termijn, maximale spreektijden en een monddood gemaakte publieke tribune.

Raalte Natuurlijk gaat voor de dialoog. In de politiek is het debat gangbaar. Leerlingen leren al op de middelbare school hoe ze een ander onder tafel kunnen praten met slinkse argumenten en slimme leugentjes om bestwil. Dat leidt tot argwaan, conservatisme en negativiteit. Wij willen de dialoog inbrengen. Daarin luister je naar de ander, bent op zoek naar wat hij bedoelt, stel je vragen, laat je hem uitpraten. Socrates vertelde zijn leerlingen al dat het niet interessant is een ander te vertellen wat jij weet, het is veel mooier om elkaar te bevragen, te reflecteren hierop en hier samen wijzer van worden. Als alle partijen dat doen, zul je zien dat je een heel ander klimaat in de Raalter raadszaal krijgt. Dat komt ook omdat je via de dialoog op zoek gaat naar de overeenkomsten tussen links-rechts-gelovig en wij-zij in plaats van de verschillen. Of je constateert dat verschillen en diversiteit juist interessant zijn. Met respect voor elkaar en het accepteren van verschillen gaan we op zoek naar wat ons verbindt.

O ja, en we vinden ook dat je niet overal over zou moeten willen vergaderen. Als er iemand is die ergens veel verstand van heeft, laat hem het dan maar beslissen. Wij durven die verantwoordelijkheid wel uit handen te geven en hebben er vertrouwen in dat iemand daar geen misbruik van maakt. Vertrouwen in elkaar is dus ons vertrekpunt.

Natuurlijk: de agenda van de burger
Als je het politieke debat een beetje volgt, vraag je je af waar ze die vergaderonderwerpen allemaal vandaan halen. Of je dakhelling 30% of minder mag zijn, of je huis witte stenen mag hebben, waarom ze groenstroken al dan niet verkopen aan burgers en vooral aan welke regels dat allemaal moet voldoen, of ze het verkeerde bord voor fietsverboden aan het begin van de winkelstraat gaan vervangen.

En als er dan over vergaderd wordt, heb je als burger nooit een fatsoenlijke kans mee te praten. Er zijn soms wel inspraakavonden, maar die zijn qua opzet dusdanig dat het alleen maar wrevel opwekt en achteraf – zo ervaart de burger – blijkt er ook nooit iets mee gedaan te zijn… Bestuurders, ambtenaren en politici proberen het wel van beneden af aan te regelen (bottom up), maar dat lukt ze niet. Je kunt als ontevreden klant niet naar een andere gemeente, er is geen concurrentie, de prikkel tot écht veranderen is er daarom niet, top down doen en denken ligt daarom altijd op de loer, een ambtenaar op vakantie wordt niet vervangen, jouw dossier wordt gewoon drie weken niet bekeken. De ‘raad op pad’ is daar een mooi voorbeeld van: ‘Wij gemeenteraad, wij komen wel naar u toe.’ Maar als je echt muren wil afbreken, moet je gewoon altijd tussen de mensen met elkaar verkeren.

De afstand tussen politiek en burger heeft daar mee te maken: het gaat nooit over zaken die de inwoner interesseert en de burger heeft ook altijd het gevoel dat zijn mening niet gehoord wordt. We stellen ons daarbij een voetbalveld voor waarop de politiek een spelletjes speelt, er staan wat journalisten langs de kant cynisch te zijn, maar de tribunes zijn leeg.

Raalte Natuurlijk wil een eigentijdse bestuursstijl invoeren. Wij willen de agenda van de burger leidend maken. Dat begint door te luisteren wat er onder de burgers leeft. Die dingen hoor je tijdens verjaardagen en buurtfeesten, in wachtruimtes, in de supermarkt, tijdens de derde helft in een voetbalkantine, in het café, in de winkelstraat, je komt ze tegen op de social media van plaatsgenoten. De zaken die we daar tegen komen, díe moeten leidend zijn voor de politieke agenda.

Neem zo’n discussie over kunstgrasvelden. De politiek wilde er niet aan, met de altijd geldende smoes van ‘geen geld’. Pas toen voetballend Raalte zich massaal liet horen via Salland Centraal, toen bleek er ineens geld genoeg om bij alle voetbalclubs een kunstgrasveld neer te leggen. Er was dus wél geld, er bleek doodeenvoudig politieke onwil.
Of neem de lantaarnpalen op de parallelweg langs de N35 tussen Heino en Raalte. Eerst speelden Rijkswaterstaat, de provincie en Raalte elkaar de bal toe: ‘daar gaan we niet over’. Maar toen de burger door bleef vragen, zijn ze uiteindelijk toch overstag gegaan. Na een jaar tegenwerken bleek het gewoon te kunnen.
Betaald parkeren in het centrum van Raalte is ook zo’n voorbeeld. Het afschaffen ervan is besloten op grond van emoties, niet op basis van goede argumenten.

Als de agenda van de burger gevonden is, gaan we per thema bottom up de dialoog aan. Geen door de ambtenarij voorgekookte plannen als basis, maar een blanco vel papier op tafel waaraan inwoners en bestuurders met elkaar in gesprek gaan. Alleen dan haal je de argwaan en het negativisme naar de overheid weg.
Dat vergt ook veel van ons ambtenarenapparaat. Maar al te vaak werkt het daar probleemgestuurd, wij zijn voor procesgedreven. ‘Dit mag niet, dat gaan we zo’ willen we vervangen door ‘laten we eens kijken wat de wensen zijn en wat daar binnen de mogelijkheden zijn’: wat is er aan de hand, hoe analyseren we dat, wat gaan we er mee doen.

Hier boven staat vooral op welke manier wij vinden dat een gemeente moet opereren, hoe een gemeente feitelijk het creatieve brein van de samenleving is, waar ideeën en plannen samenkomen, waar we als inwoners met z’n allen kijken hoe we daar een mooie draai aan kunnen geven.

Maar daar hoort voor een politieke partij natuurlijk ook een visie bij. Wij profileren ons als Natuurlijk.
Natuurlijk moet het gaan over de agenda van de burger.
Natuurlijk staat de overheid in dienst van de bevolking.
Natuurlijk leggen we inwoners uit waarom hun ideeën soms niet uitgevoerd kunnen worden.
Natuurlijk zorgen we voor een woon- en leefklimaat dat gezond is, waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar mensen graag wonen.
Natuurlijk dragen we er zorg voor dat onze kinderen met Raalte en Salland verder kunnen zonder dat ze eerst de bodem weer vitaal moeten maken en van gif ontdoen.
Natuurlijk willen wij een buitengebied met prachtige landschapselementen, singels en natuurlijke erfscheidingen.
Natuurlijk hoort iedereen er bij. Diversiteit omarmen we. Het zijn juist de verschillen die het leven interessant maken.
Natuurlijk willen bloemrijke bermen en insectenhotels.
Natuurlijk willen we gezond wonen en leven, met veel groen in de woonwijken, mogelijkheden tot buurtmoestuinen en speelgelegenheid voor kinderen.
Natuurlijk kan er goed zaken gedaan worden. Liefst zoveel mogelijk lokaal en nationaal en internationaal waar nodig en mogelijk. We moedigen het delen van kennis op (inter)nationaal niveau aan om zo kokervisus te voorkomen. Dit kan veelal via internet maar ook persoonlijke ontmoetingen vinden we belangrijk om de menselijke maat tegemoet te komen.
Natuurlijk willen we mooie lanen met bomen.
Natuurlijk willen we een ondernemersklimaat zonder blufpoker en poeha, met gelijkwaardigheid van economisch en sociaal rendement.
Natuurlijk willen we goede zorg èn een gewoon leven voor mensen met beperkingen.
Natuurlijk willen op de rotondes op alle toegangswegen voor al die mensen die op eg naar zijn Raalte een prachtige bloemenzee.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.