gemeenteraad olst wijhe bespreekt structuurvisie

De structuurvisie is een belangrijk document dat gaat over zaken als gebouwen, wegen, landschap, groen, water, inrichting van gebieden enzovoort. Alle plannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden aan deze visie getoetst. Met de nieuwe visie speelt de gemeente Olst-Wijhe in op ontwikkelingen als vergrijzing, leegstand en veranderende behoeftes van bijvoorbeeld inwoners en ondernemers.

Rondweg
Begin 2017 kreeg de gemeente veel bezwaren tegen een mogelijke noordelijke rondweg bij Olst en de cijfers die daaraan ten grondslag lagen. De gemeente heeft daarop opdracht gegeven aan een adviesbureau om verdiepend en breder onderzoek te doen naar de verkeerssituatie in Olst. Alle resultaten en processtappen zijn besproken in de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst en teruggekoppeld aan de inwoners. Alle verslagen daarvan staan op staging2.olst-wijhe.nl/verkeerolst. Uit de overleggen bleek een groot draagvlak om niet te kiezen voor een noordelijke of zuidelijke rondweg, maar voor het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid door het scheiden van langzaam verkeer van gemotoriseerd verkeer en het spreiden van langzaam verkeer over meerdere spoorkruisingen.

Mede naar aanleiding van het grote draagvlak bij het gevolgde proces voor het opstellen van de verkeersstudie Olst, wordt het vervolgproces op eenzelfde wijze opgepakt. De Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst zal hiervoor worden aangevuld met bewoners, vertegenwoordigers van de ondernemers en het onderwijs. Bij de uitwerking vindt ook nadrukkelijk afstemming plaats met de projecten ‘Abersonterrein’ en het ‘Scholenproject’.

Extern bureau
Bij het proces wordt een extern bureau ingeschakeld met kennis van ruimtelijke en landschappelijke inpassing en verkeer. Dit bureau kan de uitwerking vormgeven en uiteindelijk vastleggen in definitieve ontwerpen. Daarbij worden ook de financiële gevolgen in kaart gebracht, worden de benodigde ruimtelijke procedures aangegeven en de fasering van de mogelijke realisatie. In dit proces wordt ook onderzocht welke partijen kunnen mee investeren. Op basis van deze ontwerpen kan de nieuwe raad, bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 (juni 2018) besluiten nemen over de benodigde investeringen en de fasering van de uitvoering.

Trots
Wethouder Herman Engberink: “Alle onderdelen van de Structuurvisie, en met name rondom het verkeer in Olst, zijn samen met inwoners en organisaties gemaakt. Ik ben er trots op dat er nu een mooie Structuurvisie ligt waar veel draagvlak voor is.” Op maandag 16 oktober wordt de Structuurvisie opiniërend besproken. De nadruk ligt op de thema’s die zijn aangevuld ten opzichte van de vorige behandeling in de gemeenteraad. In november 2017 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de Structuurvisie.

Meer foto's