de mare en mijnplein willen scholen clusteren

Wat Wijhe en Boerhaar betreft, pleiten de besturen voor één grote gezamenlijke voorziening voor de vier basisscholen, De Capellenborg en het peuterwerk, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang, al dan niet op een campus. Datzelfde zou ook moeten gebeuren met de basisscholen in Olst, Boskamp en Den Nul en de kinderopvang aldaar: één school op een strategische plek in Olst.

De scenario’s zijn uitgewerkt in verband met de krimp van de leerlingenaantallen en het gegeven dat meerdere schoolgebouwen aan vervanging toe zijn. De clustering van de scholen, hoeft volgens De Mare en Mijnplein niet per se te leiden tot huisvesting in één gebouw. Zo kunnen de scholen hun identiteit behouden. De schoolbesturen willen verder de school in Welsum verplaatsen naar het dorpshuis. Voor de kern Wesepe worden op de korte termijn geen knelpunten voorzien. Voor de langere termijn wordt de haalbaarheid van clustering van voorzieningen, waaronder het onderwijs, onderzocht. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de uitwerking van de door de schoolbesturen geschetste scenario’s. Deze worden op 8 mei informerend en opiniërend aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uitzondering
Het college van burgemeester en wethouders heeft de scenario’s getoetst aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in februari 2016 bij de start van dit proces, in samenspraak met de schoolbesturen, heeft vastgesteld. Het college komt bij een eerste toetsing tot de conclusie dat hieraan wordt voldaan met uitzondering van het uitgangspunt dat in iedere kern tenminste één basisschool in stand wordt gehouden. “We kunnen ons voorstellen dat de schoolbesturen desondanks tot een clustering van meerdere scholen zijn gekomen”, zo stelt de gemeente.

“Dit met name vanwege de relatief geringe afstanden tussen respectievelijk de kernen Olst en Boskamp en de kernen Wijhe en Boerhaar. Ook komen veel leerlingen van deze scholen (met name op de Boerhaar en de Klimboom Boskamp) uit de kernen Wijhe en Olst. Daarnaast biedt de clustering onderwijsinhoudelijke kansen in het algemeen en in de verbinding met het voortgezet onderwijs in de kern Wijhe in het bijzonder.
Tenslotte kunnen wij de overwegingen van de schoolbesturen ook goed volgen vanuit het perspectief van duurzaam behoud van kwaliteit het onderwijs, vermindering van werkdruk bij leerkrachten en mogelijkheden om fluctuaties in leerlingenaantallen op te vangen.”

Aandachtspunten
Voor de vervolgfase heeft de gemeente een aantal aandachtspunten c.q. randvoorwaarden meegegeven die mede voortkomen uit klankbordbijeenkomsten. Aandachtspunten voor de gemeente zijn: de locatiekeuze en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid van en naar de scholen en de effecten van verplaatsing/sluiting van scholen voor leefbaarheid en levendigheid in de kernen (dit in samenwerking met de schoolbesturen).

Aandachtspunten voor de schoolbesturen zijn: het voorkomen van grootschaligheid; de zorg voor een overzichtelijke en veilige leer- en speelomgeving; de zorg voor voldoende keuzemogelijkheden (zowel wat betreft levensovertuiging als wat betreft onderwijsinhoudelijk aanbod) en de zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 (respectievelijk 16) jaar.

Vervolg
De schoolbesturen hebben de eindrapportage –inclusief de scenario’s- recent met hun directies, teams, medezeggenschapsraden en ouders gecommuniceerd. Hoe breed het draagvlak voor de oplossingsscenario’s is, zal in de komende periode moeten blijken. Het college heeft met de schoolbesturen afgesproken om de resultaten van deze draagvlaktoets terug te koppelen zodat deze betrokken kunnen worden in de vervolgfase van de besluitvorming. Na de uitwerking van de scenario’s vindt definitieve besluitvorming door de gemeenteraad naar verwachting plaats in december 2017.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.