opinie megastallen en veiligheid

Jarenlang zochten bewoners en vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Mariënheem naar een oplossing voor de fietsveiligheid tussen Marienheem en Raalte. Het ging hierbij vooral om de veiligheid van de kinderen. Overleg met onder meer het Raalter gemeentebestuur leidde tot niets. Saillant detail: een zekere wethouder Wagemans was onderdeel van dat gemeentebestuur.

Tijd voor actie dus, vonden de betrokkenen en legden in 2013 zelf, en voor eigen rekening, een fietspad aan tussen de beide dorpen. Ik verzin dit niet. Wij allen konden het lezen in de media. We zijn zo’n twee jaar verder en krijgen nu te horen dat er een mega-dierenfabriek zal verrijzen, bijna direct naast het door de hierboven vermelde burgers aangelegde fietspad. Een dierenfabriek voor, in eerste aanleg, ca 11.000 varkens.

Vanzelfsprekend is daartegen protest georganiseerd door de inwoners van Marienheem, die vrezen voor hun woongenot, gezondheid en de veiligheid van hun kinderen. En wat besluit wethouder Wagemans? Hij besluit nu dat er ten behoeve van die enorme dierenfabriek een extra parallelweg moet komen langs de N35 en dat hij zich er voor zal inzetten dat die weg er komt.

Kort samengevat: toen het om de veiligheid der kinderen ging, gaf Wagemans niet thuis, maar nu er een megastal voor elfduizend varkens komt vindt hij dat er wél een enorm bedrag op tafel moet komen voor een extra weg van en naar die megastalstal. Het lijkt wel of het Raalter gemeentebestuur, zodra het om de uitbreiding van de intensieve veehouderij gaat, alles andere uit het oog verliest, zoals in dit geval de veiligheid van kinderen en woongenot/gezondheid van omwonenden.

En wat een toekomstige parallelweg betreft? Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen dat dit de veiligheid van de fietsende kinderen niet zal verhogen, integendeel. Ze zullen deze weg over een grote lengte moeten delen met enorme varkenstransport-combinaties, waarvan de chauffeurs, zoals bekend, meestal onder grote tijdsdruk staan.

Is dit einde verhaal? Ik vrees het niet. De firma Straathof bijvoorbeeld hoeft maar over de N35 heen te kijken en ziet daar een mogelijk volgende prooi. Daar bevindt zich immers ook een bouwkavel ter grootte van 15000 m² die, in potentie, nog uitgebreid kan worden tot 20000 m² (ca. vier voetbalvelden). Voor de goede orde: het buitengebied wemelt van dergelijke bouwkavels.

We moeten bij dit alles bedenken dat in een volgende, gelijksoortige situatie, dezelfde vrees zal worden geuit door bezorgde burgers. Zodra immers ergens weer zo’n dierenfabriek ontstaat/wordt uitgebreid, komen ook weer diezelfde onderwerpen aan de orde.

Als gevolg van de enorme transporten met vrachtwagencombinaties zullen ontegenzeggelijk nog meer bermen aan gort worden gereden dan nu reeds het geval is en komt de veiligheid van het overige verkeer in het geding. Moeten ook dan parallelwegen worden aangelegd ten behoeve van zulke bedrijven? Zoals in het verleden bijvoorbeeld gebeurde langs de Weseperweg omdat daar zo nodig een biogasbedrijf moest komen waarvoor grote mesttransporten werden verwacht? Een biogasbedrijf dat sinds de oprichting nota bene tig maal failliet is gegaan?

Er is overigens nog nooit een antwoord gegeven op de vraag waarom de algemeenheid de extra infrastructuur moet betalen voor individuele vee- en andere agrarische bedrijven. Wat me nog het meest bevreemd is de brutaliteit waarmee de gemeenteraad de vermoorde onschuld uithangt. Met gespeelde naïviteit doen ze alsof het bestemmingsplan dat dit alles mogelijk maakt, zo maar over uit de lucht is komen vallen en dat hen geen enkele blaam treft. Maar zo is het natuurlijk niet. Dit bestemmingsplan, dat in wezen de basis vormt voor een megastallen”explosie”, is niet uit de lucht komen vallen, maar is een bewuste keuze geweest van de gemeenteraad, met name van het CDA, Gemeentebelangen en de VVD. Als ik het goed heb waren slechts de PvdA, SP en Lokaal Alternatief tegen de mega-uitbreidingsmogelijkheden in het huidige bestemmingsplan.

Hans de Kort
Raalte

Meer foto's