parochiebestuur weg na ruzie met aardsbisschop

Het parochiebestuur van de Heilige Lebuïnus parochie is afgetreden na onenigheid met de aardsbisschop. Het bestuur: ‘‘Het bestuur voelde zich bestuurlijk onfatsoenlijk en onjuist behandeld. Enig begrip van de aartsbisschop hebben de leden volslagen gemist. Het ging niet om verschil van inzicht over het beleid, maar om de handelswijze van de aardsbisschop’’. De parochie heeft kerken in Olst, Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Lettele, Schalkhaar, Colmschate en vijf geloofsgemeenschappen in Deventer.

De onenigheid ontstond na een aantal te laat aangevraagde machtigingen, waar de aartsbisschop het totaal niet mee eens was. Volgens de aardsbisschop moest vice-voorzitter Bernard Assink hiervoor aftreden. De bestuursleden hebben de aartsbisschop nog op andere gedachten proberen te brengen, maar zijn hier niet in geslaagd. Pastoor en voorzitter van het bestuur Joachim Skiba neem zo lang de honneurs waar. Hieronder kun je de hele toespraak lezen van het bestuur. Deze toespraak is ook op de site van de parochie te vinden.

Vice-voorzitter ontslagen, parochiebestuur treedt af

Toespraak, namens het toenmalige bestuur, door mevrouw Teja Broekhuijsen op donderdag 11 juli 2013 in De Bron te Olst.

Beste mede-parochianen,

beste leden van locatieraden, pastoraatsgroepen, pastoraal team, assistenten, medewerkers centraal secretariaat en belangstellenden,

Inleiding

Deze bijeenkomst hangt samen met die van 5 juni. Op die datum brachten wij u op de hoogte van de gerezen problemen tussen uw parochiebestuur en de aartsbisschop betreffende bestuurlijk – administratieve kwesties. We hebben toen met u de afspraak gemaakt, dat wij u weer op de hoogte zouden brengen bij nieuwe ontwikkelingen.

De vakantieperiode is al aangebroken. Wij waarderen het, dat u toch in grote getale aanwezig ben.

Ik zal u in het kort vertellen wat er heeft plaats gevonden sinds onze vorige bijeenkomst. Daarna zal pastoor Skiba u de gelegenheid bieden vragen te stellen over deze informatie en zullen wij deze – zoveel als mogelijk is – beantwoorden. Vervolgens is er een korte pauze en als u wilt een tweede kopje koffie of thee.

Na deze onderbreking wil het pastoraal team met u in beraad gaan over wat ons allen – als gehele parochie – in deze situatie te doen staat.

We streven er na deze bijeenkomst net zoals de vorige keer, omstreeks 21.30 uur af te ronden.

Wat waren die moeilijkheden?

Voor diegene onder u, die de vorige keer er niet bij konden zijn, vertel ik beknopt wat er speelde.

Bernard Assink ontving begin april een schriftelijke uitnodiging van aartsbisschop Eijk, om naar het bisdomhuis aan de Maliebaan in Utrecht te komen om met hem te spreken over bestuurlijk – administratieve zaken.

Bij het gesprek waren naast de aartsbisschop ook hulpbisschop Mgr. Hoogeboom en de econoom van het bisdom, de heer Zuijdwijk, aanwezig.

In het gesprek verweten de drie heren het bestuur van de Lebuinusparochie te verzuimen machtigingen aan te vragen of machtigingen te laat aan te vragen. Dat gebeurde aan de hand van vier casussen. Dat waren:

1. De aanstelling voor een communicatie deskundige in 2010. Hoewel het bestuur wel het voornemen had om haar een vaste aanstelling aan te bieden is dat op nadrukkelijk verzoek van het bisdom niet gebeurd. De communicatie deskundige heeft zelf haar contract beëindigd.

2. In 2011 was het bestuur voornemens de beheerder van de Broederen tijdelijk een aanvullende aanstelling te geven in verband met de restauratie van de kerk. Het bisdom ging daarmee niet akkoord. In overleg met de Broederen wordt de aanvullende aanstelling van de beheerder nu voor de duur van twee jaar betaald uit particuliere middelen en niet door de parochie.

3. De derde casus betreft de machtiging voor een vervolgcontract van de twee administratieve medewerkers op het Centraal Secretariaat. Die hebben we inderdaad te laat aangevraagd.

4. De vierde casus betreft de aanschaf van een geluidsinstallatie. De machtiging daarvoor is ook te laat aangevraagd. Beide te laat aangevraagde machtigingen speelden in de weken rond het overlijden van Ton Hanssen, vorig jaar, waardoor er een gat viel in secretariële zaken.

De aartsbisschop liet op basis van deze vier casussen weten zich niet langer te kunnen verenigen met onze handelwijze in deze bestuurlijk administratieve kwesties. Het vertrouwen was geschonden. Om die reden was hij voornemens om Bernard Assink, als vicevoorzitter, te ontslaan.

Vervolgens werden de andere leden van het bestuur een paar dagen later, op 25 april op de Maliebaan ontboden.

In die twee gesprekken, die van Bernard en die van de overige bestuursleden bleek, dat de leden van de bisdomstaf de feiten niet precies of maar gedeeltelijk wisten. Het hielp niet dat wij die vier casussen trachtten te verduidelijken.

De aartsbisschop hield de gesprekken kort en bondig. Hij herhaalde enige keren dat hij zich niet kon verenigen met de opeenstapeling van niet aangevraagde machtigingen en bleef bij zijn besluit. Hij moest alleen dat besluit nog uitvoeren. Daarbij kwam hij met een suggestie. Bernard kon ook zelf ontslag nemen. In dat geval zou de aartsbisschop hem eervol ontslag verlenen. Deed Bernard dat niet, dan was het oneervol.

Daarna

Het bestuur voelde zich bestuurlijk onfatsoenlijk en onjuist behandeld. Enig begrip van de aartsbisschop hebben de leden volslagen gemist. Het ging niet om verschil van inzicht over het beleid, maar om de handelswijze van de aartsbisschop.

In de afgelopen weken heeft het parochiebestuur de aartsbisschop bewogen om zijn zienswijze te herzien. Ook heeft het bestuur bij hem aangedrongen om in onderling overleg te zoeken naar een oplossing voor deze bestuurlijke impasse. Hierin werd het bestuur bijgestaan door de kerkjurist prof.dr. R. Huysmans. Tweemaal heeft Huysmans namens ons schriftelijk bezwaar aangetekend tegen deze zware sanctie.

Wij voelden ons in deze opvatting door velen van u gesteund.

De aartsbisschop heeft beide keren laten weten niet ontvankelijk te zijn voor een herziening van de sanctie en zich kerkjuridisch ook niet gedwongen te voelen.

Wij tekenden bezwaar aan, wij gingen niet in beroep. Met de achterliggende intentie om een mogelijke oplossing makkelijker te maken. Bezwaar is lichter dan beroep.

In zijn laatste schrijven stelde de aartsbisschop echter, dat de termijn om wel beroep aan tekenen nu ook verliep.

En daarmee was het ontslag van Bernard Assink een feit.

Een zeer betrokken medeparochiaan heeft op persoonlijke titel de nuntius over de gang van zaken geïnformeerd.

U dient de nuntius te zien als een ambassadeur van de paus in ons land.

Het is aan de nuntius wat hij met deze informatie doet. Hij kreeg een informatieve brief en geen bezwaarschrift. Hij kan de ontvangst van die brief bevestigen en het daarbij laten.

Na rijp beraad

Als leden van het bestuur voelden wij ons allemaal aangesproken. Wij namen beslissingen gezamenlijk. Zoals ik de vorige keer al zei, nooit was een besluit in de afgelopen jaren een beslissing van Bernard alleen.

De gang van zaken van de afgelopen weken heeft de overige bestuursleden er daardoor toe gebracht, na intensief onderling overleg en rijp beraad, om gezamenlijk hun portefeuille ter beschikking te stellen.

Zij zullen de aartsbisschop verzoeken hen te ontheffen uit hun functie.

Publiciteit

Wij lieten u op 5 juni weten dat wij als bestuur niet de publiciteit zouden zoeken en vroegen ook u prudent met de informatie om te gaan. Dat zou een positief besluit voor de aartsbisschop eenvoudiger maken en dan zou hij niet publiekelijk gezichtsverlies hoeven te lijden.

U hebt ons verzoek gerespecteerd, maar het heeft niet mogen baten. Toch zijn wij u daarvoor erkentelijk.

De lopende zaken

Zolang er nog geen nieuw bestuur is, zal pastoor Joachim Skiba de lopende zaken behartigen. Hij weet zich verzekerd van de hulp van het afgetreden bestuur voor advies en informatie.

Pastoor J.R.Skiba is voorzitter van het bestuur en leidinggevende.

Ik stel voor het hier bij te laten en u de gelegenheid te bieden uw vragen te stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.