eigen kracht burger centraal in dalfsen

Het college van Dalfsen heeft onlangs een visie op de decentralisaties in het sociale domein

vastgesteld. Het gaat hierbij om taken die vanuit het rijk en provincies worden overgeheveld naar

gemeenten: de uitvoering van de Participatiewet, de taken uit de AWBZ naar de WMO en de taken

op het gebied van Jeugdzorg. Centraal in Dalfsen staat het versterken van de eigen kracht en eigen

mogelijkheden van de burger. De gemeenteraad buigt zich in mei over de visie.

Regeerakkoord

Het kabinet Rutte -2 heeft in het Regeerakkoord ingrijpende plannen voorgesteld voor de overheveling van

taken naar gemeenten. Het gaat om taken in het zogeheten sociale domein. Concreet gaat het om drie onderwerpen: de Participatiewet, de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Hierdoor worden gemeenten verantwoordelijk voor de lokale ondersteuning op diverse leefgebieden: werk, inkomen, welzijn, zorg, opvoeden en veiligheid. Verantwoordelijk wethouder von Martels: “Het betreft een grote verantwoordelijkheid. Het gaat om kwetsbare en afhankelijke burgers die het soms niet redden zonder hulp en ondersteuning. Als geen adequate ondersteuning wordt geboden, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het welzijn en de gezondheid van burgers.”

Contourennotitie

Burgemeester en wethouders hebben in een contourennotitie op hoofdlijnen beschreven vanuit welke visie

de nieuwe taken in Dalfsen zullen worden uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt is het versterken van de

eigen kracht en eigen mogelijkheden van de burger. Wethouder von Martels: “Dit is eigenlijk niet nieuw. Via

het project De Kanteling zijn we al een tijdje bezig om niet te redeneren vanuit het recht op een bepaalde

voorziening, maar te kijken waar de behoeften liggen en of alternatieve oplossingen mogelijk zijn.” Andere

belangrijke uitgangspunten zijn een kleinschalige en geïntegreerde dienstverlening, zo min mogelijk

bureaucratie, lokaal maatwerk en dienstverlening per woonkern.

Groene Kruis 2.0

In de visie van de gemeente Dalfsen zijn de decentralisaties voor een groot deel een organisatie- of een

dienstverleningsvraagstuk. In het huidige systeem is de route van een probleem naar een oplossing erg

ingewikkeld en bureaucratisch. Wethouder von Martels: “We moeten als het ware back tot basics. Terug

naar de menselijke maat in de dienstverlening. Geen anonieme instanties maar loketten in de wijk.

Eigenlijk is ons model een soort Groene Kruis in een nieuw jasje.”

De kracht van de samenleving

De huidige verzorgingsstaat is uit z’n voegen gebarsten. De overheid heeft in de loop der jaren tal van

taken naar zich toe getrokken en de grenzen zijn bereikt. Het is te kostbaar geworden. Er zal een nieuw evenwicht moeten ontstaan in de verantwoordelijkheid tussen de overheid en de samenleving. Dit betekent onder andere meer inzet van vrijwilligerswerk. De rol van de gemeente zal verschuiven van verstrekker van voorzieningen naar het organiseren en faciliteren van voorzieningen. En de gemeente zal selectiever worden in het verstrekken van individuele voorzieningen.

Geen schaalvergroting

Vanuit de rijksoverheid wordt sterk aangedrongen op schaalvergroting. Ofwel door regionale

samenwerkingsverbanden ofwel door gemeentelijke herindelingen. De gemeente Dalfsen is hier zeker

geen voorstander van. Wethouder von Martels: “De verzorgingsstaat gaat juist ten onder aan anonieme

bureaucratie. Grotere organisaties hebben de neiging tot standaardisatie en specialisatie. Dit is wat we nu

juist niet moeten hebben. Wij zijn op zoek naar integrale dienstverlening en individueel maatwerk.”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.