lantaarnpaalairbag uit pure noodzaak

NicoNeplenbroekuitHeinoheeftietsnieuwsuitgevonden:eenlantaarnpaalairbag.Hetiseensoortstootkussendatomeenlantaarnpaalkanwordengewikkeldenervoorzorgtdatdeautobijdebotsingnietbeschadigdraakt.Eeninzendingvoorhet‘BesteideevanNederland’?Misschien,maarzowashetinelkgevalnietbedoeld.Nee,delantaarnpaalairbagisgeborenuitpurenoodzaak.

NicoNeplenbroekiseigenaarennaamgevervanNeplenbroekMeubelstofferinginHeino.Bijdeinrichtingvanhetbedrijventerreinwaaropzijnzaakgevestigdis,heeftdegemeenteeenlantaarnpaalgeplaatstopeenlocatienetachter(ofvoor)zijnparkeerplaatsen.Uvoelt‘malaankomen:enkelewegrijdendeklantenhebbendaaralmetdeautotegenaangezeten.“Daarhoudjegeenfijngevoelaanover.Somskopenmenseneenpaarmeterstofendangaanzenaarhuismeteenpaarhonderdeuroschade”,aldusNeplenbroek,diebeldemethetgemeentehuis,maardaarwildemendelantaarnpaalnietverplaatsen.”DathadtemakenmethetPolitiekeurmerkenhetwasverzekeringstechnischnogalmoeilijk.”

Dusmoesthijzelfaandeslag.Alsoplossingbedachthijdelantaarnpaalairbag.“Devullingisgemaaktvanpolyether,eenduurzaamensterkmateriaal,datookinstoelenenbankenwordtgebruikt.Alsjedantegeneenlantaarnpaalbotst,gebeurternietsmetjeauto.”