den alerdinck sloopt gebouwen voor groen

In de gemeente Raalte is de eerste overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen getekend. Het gaat om landgoed Den Alerdinck II in Laag Zuthem. Rood voor Groen is een regeling waarbij gebouwen gesloopt worden in ruil voor nieuwe groene voorzieningen. De regeling is speciaal bedoeld voor landgoederen.

Landgoedeigenaren hebben al tijden als gevolg van teruglopende inkomsten en stijgende kosten steeds meer problemen om het landgoed in stand te houden. Dit heeft nadelige gevolgen voor de verschillende functies die een landgoed heeft zoals landbouw, bosbouw, cultuurhistorie, natuurbeheer, bewoning en recreatie. Deze functies vormen een samenhangend geheel en hebben een belangrijke maatschappelijke waarde. Om dit niet verloren te laten gaan, heeft de provincie Overijssel in 2006 besloten om drie landgoederen in Overijssel als pilot aan te wijzen om ervaring op te doen met toepassing van het Rood voor Groen principe.

Dit houdt in dat er nieuwe rode functies op landgoederen worden toegestaan die dienen als financieringsbron voor investeringen in verbetering van specifieke landgoedkwaliteiten en het duurzaam beheer daarvan. Rood voor Groen op bestaande landgoederen en Rood voor Rood lijken veel op elkaar. De laatste is meer gericht op verwijdering van landschapsontsierende gebouwen, terwijl Rood voor Groen gericht is op het landgoed als geheel. De ervaringen die in de pilots zijn opgedaan, zijn inmiddels vertaald in het door de provincie vastgestelde Handelingskader Rood voor Groen op bestaande landgoederen.

Landgoed Den Alerdinck II is aangewezen als één van de drie pilots. De afgelopen jaren is er regelmatig overleg geweest tussen het landgoed, de provincie Overijssel en de gemeente Raalte over de pilot. Dit heeft geleid tot een ontwikkelingsplan voor het landgoed. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Raalte en landgoed Den Alerdinck II. Vervolgens zal de beheerder van het landgoed voorbereidingen treffen om tot een bestemmingsplanwijziging te komen.

In de opgestelde ontwikkelingsvisie voor het landgoed worden kwaliteitsverbeterende maatregelen opgesomd. Zo zal er op het landgoed 26 hectare nieuwe natuur (inclusief water) worden gerealiseerd, waardoor het landgoed beter kan functioneren in de Robuuste Verbindingszone. In totaal wordt 2.400 vierkante aan oude stallen en schuren afgebroken en wordt op deze slooperven een passende groene erfinrichting gerealiseerd inclusief herbouw en restauratie van hooibergen.

Om alles financieel mogelijk te maken wordt een cluster van vijf woningen gerealiseerd op het oostelijke deel van het landgoed. Daarnaast is al een bestaande woning aan de Zuthemerweg gesloopt die iets verderop teruggebouwd wordt. De opbrengst van nieuw rood zal in behoud en versterking van de maatschappelijke functie van het landgoed worden geïnvesteerd. Alle maatregelen tezamen leiden tot een landgoed dat op de lange termijn vooruit kan en een meerwaarde vormt voor de gemeente, de provincie en haar inwoners. Een aantal van de voorgestelde maatregelen is inmiddels in uitvoering.

Na de zomer wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij omwonenden en geïnteresseerden de plannen kunnen bekijken.