Ombudsman geeft De Kort gelijk: 'Gemeenteraad heeft onbehoorlijk gehandeld'

Hans de Kort stapt naar Overijsselse Ombudsman

Hans de Kort heeft op 27 november een brief gestuurd naar de Overijsselse Ombudsman. De Kort vindt dat er op onacceptabele wijze is gereageerd op een brief die naar de gemeente is verstuurd. De Ombudsman gaf aan dat er niet was voldaan aan de 'behoorlijkheidsnorm'. Lees hieronder de hele brief van De Kort. 

Per brief van 27 november 2017 heb ik bij de Overijsselse Ombudsman (OO) een klacht ingediend over de onacceptabele wijze waarop u gereageerd hebt met mijn aan u gerichte brief van 3 juli 2017, waarin ik u vragen stelde die samenhingen met de wijze waarop u bent omgegaan met de wettelijke geheimhoudingsregels.

De ombudsman heeft geoordeeld dat u daarbij: 
a) niet voldaan hebt aan de ‘behoorlijkheidsnorm’ door de klacht op verkeerde motieven ‘ongegrond’ te verklaren;
b) in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, mij niet in de gelegenheid hebt gesteld het (concept)verslag van de hoorzitting in te zien en, waar nodig, aan te vullen met de evidente manco’s die daarin schuilden.

Beantwoording van brieven van burgers aan de gemeenteraad
Een van de meest essentiële opmerkingen van de OO betreft uw vaak merkwaardige omgang met aan u gerichte schriftelijke vragen van burgers. Een omgang die, zoals u naar zowel mij als naar de OO hebt kenbaar gemaakt, er feitelijk op neerkomt dat u zich niet meer zelf met de beantwoording van brieven wilt bezig houden, maar dit wilt overlaten aan de afzonderlijke Raalter gemeenteraadsfracties. Zoals ik u reeds vaker heb laten weten, is dit bestuursrechterlijk onbehoorlijk en ontoelaatbaar, maar toch bent u daar stoïcijns mee doorgegaan.

Uw argument voor dit niet willen beantwoorden is omdat, ik citeer, “het vragen betreft over onderwerpen waar politieke partijen verschillend over kunnen denken”. Sorry dat ik hierin concreter ben dan de OO, maar dat argument is ronduit een belediging aan de intelligentie van uw inwoners. Het gebeurt immers bijna nooit dat er geen verschil van mening is over belangrijke onderwerpen waarmee u zich bezig houdt. Behalve dan wanneer het gaat om de eensgezindheid in uw omgang met een burger die zich tot u richt met vragen over zijn zorgen.

Volksvertegenwoordigers die nooit van mening verschillen over belangrijke onderwerpen bestaan, dat zou ook u moeten weten, alleen in China.

Geheimhouding
Terloops heeft de OO een argument genoemd dat Raalte gebruikt voor het geheim houden van informatie en dat is het “het is onder de rechter”-argument. Zoals in de raadsvergadering van januari uitvoerig is besproken, is dit argument ontoelaatbaar omdat het niet is opgenomen in uitzonderingscriteria die in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn vermeld. In de Wob staat nadrukkelijk dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet (eveneens) achterwege blijft “voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten”. Dus het simpele gegeven dat iets ‘onder de rechter’ is, is geen criterium. Datzelfde geldt ook voor eventuele beroepsprocedures, die op zichzelf genomen ook geen uitzonderingcriterium zijn.

Ik heb op de gemeentelijke site gekeken of de regels in het Protocol geheimhouding en het daarmee samenhangende beleidsstuk Openbaarheid en Geheimhouding zijn aangepast, zoals u dit tijdens de raadsvergadering van januari hebt besloten. Dit bleek niet het geval en dat is toch, op zijn zachtst gezegd, merkwaardig. Nog steeds kan het college het “het is onder de rechter-argument” gebruiken en nog steeds kunnen b&w de verplichting om een opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bevestigen, omzeilen, door die geheimhouding op te leggen aan de raadspleinsessieleden.

Dadema en Wagenmans
De OO heeft besloten mijn vragen over het standpunt van burgemeester Dadema over de wijze waarop wethouder Wagenmans met Dadema’s voorganger is omgesprongen - door die maandenlang niet te informeren over de ontdekking van het stortgat van ex-wethouder Haarman - buiten de beoordeling te laten. Hij deed dit op formele gronden omdat ik hem had laten weten dat ik de beantwoording van die vragen van algemeen belang vond en niet zozeer voor mezelf. Datzelfde gold voor mijn vraag naar de integriteit van de heer Wagenmans die alléén zijn eigen fractievoorzitter informeerde over de ontdekking van die enorme verontreiniging maar verder de hele gemeenteraad in onwetendheid liet.

Dat de OO deze vragen niet heeft beoordeeld, vind ik niet bezwaarlijk omdat zij hoofdzakelijk retorisch bedoeld waren en wel om de volgende redenen:
­ Het is voor iedereen zonneklaar dat de heer Dadema wethouder Wagenmans aan diens verstand zal hebben gebracht dat hij nooit zal accepteren als Wagenmans zo met hém omspringt. Tevens zal hij Wagenmans op niet mis te verstane wijze duidelijk hebben gemaakt dat hij onmiddellijk geïnformeerd wil worden over al alles wat een politieke impact heeft. En dat dit temeer geldt wanneer iets onder de functionele verantwoordelijkheid valt van een burgemeester.

­ Evenzo zal het voor iedereen zonneklaar zijn dat de heer Wagenmans door de gemeenteraad het verwijt van niet-integer handelen heeft gekregen voor het feit dat hij een politiek beladen onderwerp als het ontdekken van dat stortgat, wél heeft besproken met de voorzitter van zijn eigen fractie, maar de rest van de gemeenteraad over die ontdekking ook maandenlang in het ongewisse heeft gelaten.

Het is evident dat dit alles achter de voor Raaltenaren zo bekende gesloten deuren moet hebben plaatsgevonden. Het is in onze gemeente immers niet gebruikelijk dat collegeleden in de openbaarheid hard worden aangepakt. Ook niet als daartoe alle aanleiding bestaat, zoals bij het stortgat dat de inwoners klauwen met geld heeft gekost. Niet in de laatste plaats door de bestuurlijke blunders en evident onnodige juridische procedures.

Slechts één keer is een bestuurder (A. Bolhuis) naar huis gestuurd en dat was niet wegens bestuurlijke fouten, maar omdat hij op een internetsite het gedrag van Raalter raadsleden had vergeleken met dat van kleine kinderen. De ironie wil dat Bolhuis hiermee, voor vele inwoners, helemaal niet zo ongelijk had. Hij had het alleen niet anoniem moeten doen.

De verzoeken/vragen
1. Bent u het met mij, daarin gesteun door de OO, eens, dat het niet aangaat dat u brieven van burgers niet zelf beantwoord , maar dit wilt overlaten aan de diverse Raalter raadsfracties?
2. Zult u in het vervolg brieven van burgers, voor zover die binnen uw wettelijke taken vallen (controle van het college en taakstelling), zoals het hoort, ook daadwerkelijk zelf, bij meerderheidsbesluit, beantwoorden?
3. Zult u in de beantwoording ook de opmerkingen vermelden van de raadsfracties/-leden die het niet eens waren met die inhoud van de beantwoording, zodat de briefschrijver kan zien of er verdeeldheid is over de antwoorden en daar later eventueel rekening mee kan houden? Het is voor een burger immers erg irritant als hij/zij nergens aan kan zien hoe het raadslid waarop hij/zij heeft gestemd, over de aangekaarte kwesties heeft geoordeeld. Als dit niet vermeldt wordt moet de briefschrijver/ster er van uitgaan dat iedereen het met het antwoord eens is geweest.
4. Zult u het Protocol geheimhouding en het daarmee samenhangende beleidsstuk Openbaarheid en Geheimhouding aanpassen, zoals in de raadsvergadering van januari jongstleden is geëist en toegezegd?

Tot slot
Raaltenaren die ik sprak, waren van mening dat niet het uitdelen van kroketten de politiek dichter bij de burgers brengt, maar dat dit eerder getuigt van een grove onderschatting van hun oordeelsvermogen.

Met vriendelijke groet,

Hans de Kort

|Doorsturen

Hendrik

2018-04-06 18:09:35

Als ik de gemeente was, zou ik maar oppassen, want Hans heeft zijn grote broer erbij gehaald.

Gerlant Zielman

2018-04-06 20:14:33

De Overijsselse Ombudsman, een advies orgaan zonder enige vorm van autorisatie doet een uitspraak en Hans de Kort geeft zijn eigen interpretatie....

Mijn advies aan de raad: maak er de kachel mee aan die brieven van de Kort.

Hans

2018-04-06 23:04:17

Heeft die De Kort alle 24 niet meer int kratje zitten?

Zuip es wat minder azijn. Wierdo

Hn

2018-04-07 10:39:45

De Kort is definitief uit zijn winterslaap. We kunnen weer rekenen op veel brieven van de Kort. Het komt in de buurt van stalken. Puur zijn eigen gelijk halen, daarmee de gemeente (belastinggeld) op kosten jagend. Alles moet op zijn wijze en met zijn waarheid. 

Uiteraard zal ik als anonieme reaguurder wel weer verketterd worden. Het gaat niet om inhoud maar wie iets zegt of schrijft. 

Wat men mij niet kan verwijten is dat als ik een brief aan de gemeente stuur, dit niet ook naar de media stuur. De Kort doet dit steeds wel, daarbij trek ik de anonieme conclusie dat de Kort nog een doel heeft, zijn eigen persoonsverheerlijking. Dat weten we al jaren. 

Ook de weinig respectvolle teksten verdienen weinig waardering. 

Ik zou de vier gestelde vragen allemaal met NEE beantwoorden. Want de Kort vraagt toch noet om motivatie. Een gesloten vraag vraagt immers alleen maar om JA of NEE

Hoeveel bomen moeten er nog gekapt worden in de communicatie tussen de gemeente en de Kort. Hoe hoog mogen de kosten worden?

H.

2018-04-07 14:38:47

Goed advies is normaal gesproken duur, Gerlant geeft het gratis. Dit lijkt mij een uitstekend advies.

MN

2018-04-07 14:55:13

Hans, er waren onlangs verkiezingen. Heb je niet zien staan op een van de lijsten.... Ga eindelijk iets zinvols doen of ga buiten spelen.  Het doet me deugd te lezen dat je toch steeds minder fans krijgt.... En zoals eerder al aangegeven weiger ik te betalen voor alle tijd, energie en kosten die jij de gemeente telkens laat maken met je geneuzel.

Erik Groen

2018-04-07 22:05:55

Ik ben het vaak met Hans oneens zeker politiek gezien, maar hij weet heel goed de vinger op de zere plek te leggen bij onze gemeente. Eigenlijk zouden we in onze gemeente meer mensen zoals Hans moeten hebben!

De afgelopen jaren heb ik toch regelmatig het idee gehad dat ambtenaren en wethouders het onderling wel eventjes regelden in de achterkamertjes van het gemeentehuis. Dan is het ook wel prettig om delen van deze afspraken geheim te verklaren. 

Het is dan wel goed als iemand (en dit geval is dat vaak Hans) hier op reageert. Normaal gesproken zou de raad dit moeten doen, maar omdat CDA en Gemeentebelangen als sinds mensenheugenis de meerderheid hebben, is er niet echt een cultuur ontstaan waarbij de raad de wethouders controleert. 

Als ambtenaren, raadsleden en wethouders hun werk zorgvuldig en integer zouden doen, dan zou Hans geen kans krijgen om een brief te schrijven.

Dus inplaats van hem te bekritiseren, bekritiseer die ambtenaren en vooral die vertegenwoordigers van ons, die er een potje van maken.

hans de Kort

2018-04-08 07:22:51

Geachte heer Zielman,

Er is u iets wezenlijks ontgaan. Met mijn brieven máákt de gemeenteraad de kachel reeds aan en als het daar bij zou blijven, zou dat niet zo erg zijn. Het punt was nu juist dat de raad had uitgesproken dat dit voor álle burgers zou gaan gelden.

Ik had van iemand die er trots op zegt te zijn dat men bij hem een enorm hoge intelligentiequotiënt heeft vastgesteld, beter verwacht.  

Hn

2018-04-08 16:29:39

@Erik Groen

Je legt de vinger precies op de zere plek door nadrukkelijk de rol van ambtenaren te benoemen. Dat is nu precies war de Kort nooit zal doen: als oud-ambtenaar noit wijzen naar zijn oud-collegas. 

We weten toch allemaal dat een groot deel van de macht bij de ambtenaren ligt? En dat politici daar ook nog verantwoordelijk voor zijn. Ambtenaren blijven altijd zitten. Politici verdwijnen na verliezingen of na blunders van ambtenaren. 

De Kort zal dit nooit bekritiseren. In ons land bepalen meerderheden en coalities en niet de Hans de Korten. De meeste invloed heb je als jezelf in de raad zit en daar zal de Kort nooit zichtbaar en hoorbaar zijn. Zijn eigen keuze. Prima, maar dan moet je niet eindelois (met weinig respectvolle teksten) aan de zijlin blijven zitten. 

Iedereen is fout behalve de Kort

H.

2018-04-09 08:38:56

@Hn Mooie analyse!

Dick Mars

2018-04-10 10:09:02

Wat hans de Kort in mijn optiek beter had kunnen doen:

de brief niet naar het college sturen, maar naar een raadsfractie die hem - wellicht- goedgezind is/ het wat dit betreft met hem eens is. Dan had er een mooi en openbaar debat over kunnen plaatsvinden.

Of niet natuurlijk, en dan weet Hans meteen hoeveel draagvlak hij heeft ( verspeeld)

Dit gezegd hebbende: ik ben het met De Kort eens dat geheimhouding van ambtelijke stukken lang niet altijd nodig is/ soms zelfs onwenselijk.

Rene

2018-04-18 14:22:32

In een ander artikel naar de ombudsman "meneer" de Kort geeft u mij als anonieme burger van Raalte een trap onder de gordel aangezien ik geheel belangen-en politiekloos op een woensdag voor de verkiezingen toen het vrij koud was de 4 actieve leden van gemeentebelangen 4 kroketten heb gegeven om wat bij te warmen. Een week later heb ik dit opnieuw geheel belangeloos gedaan voor de 4 actieve leden van D66.Wat bent u een vreselijk kleinzielig mannetje om daarvoor een denigrerende tik uit te delen met al uw negatieve kritiek lozing.

Heeft u eigenlijk zelf weleens werk verricht zonder eigen belang in uw leven vraag ik mij weleens af?

Jaap Kolkman

2018-04-19 06:41:13

Hans,

Vandaag is er een actie bij de Jumbo voor azijn, 3 halen niets betalen.

Interesse?

Nienke Voortman-Huistra

2018-04-19 06:56:41

Raaltenaren die ik sprak?

Zijn er dan nog inwoners van onze gemeente die met u willen spreken?

Bent u eigenlijk getrouwd want anders was volgens mij de rem wel eerder aangetrokken met al uw negatieve kritiek op onze goed functionerende gemeenteraad. En koop ook eens een nieuwe jas, u loopt al 7 jaar in fluoriserend geel.Dat is ook al geen aanbeveling om goed contact te maken met de medemens.

Arie Hogeslag

2018-04-19 21:12:51

De Kort komt aandacht te kort. Eenzaamheid doet vreemde dingen met mensen. Sommigen slaan op hol als ze een pen, papier, of beeldscherm zien.

Piet Bruin

2018-04-19 21:23:34

Hans,

Heb je die boete van verboden te fietsen en waar je maandenlang over zat te mekkeren en zeiken aan de bibliotheek tafel al een keer betaald?

Geldjes

2018-05-21 23:15:01

Het kratje bier op de Kort ?

Gouw naar de appie voor de aanbieding van  beukenbrouw pilsener voordat het weg is.

Met skik maken kom je een stuk verder !

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer