Nieuwbouw Korenbloem valt waarschijnlijk duurder uit

De nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting van basisschool de Korenbloem in Raalte vallen waarschijnlijk duurder uit dan aanvankelijk begroot. De bijdrage van de gemeente was eerder gesteld op 2.202.000 euro. Hoeveel extra geld de nieuwbouw zal gaan kosten, moet eind deze maand duidelijk zijn.

De start van de werkzaamheden is begin 2019 gepland. Dat betekent dat de sloop en de tijdelijke huisvesting van de school in de tweede helft van 2018 gerealiseerd moeten worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De doelstelling van Mijnplein is om de nieuwe school in 2020 in gebruik te nemen.

Naast de begrote 2.202.000 euro (in het najaar van 2016 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld) maakt de school ook gebruik van de reeds beschikbaar gestelde middelen voor de vervanging van het dak (316.000 euro). Schoolbestuur Mijnplein draagt zelf 757.000 euro bij. De financiering door de gemeente is gebaseerd op de normkostenvergoeding 2015.

Een kostenbureau heeft op basis van het hoofdlijnen ontwerp echter becijferd dat er een substantieel tekort is te verwachten. De gemeente is conform de wet Primair Onderwijs verantwoordelijk voor financiering van vervangende nieuwbouw. Het college heeft daarom aan Mijnplein laten weten dat – mocht het resultaat van de aanbesteding inderdaad het nieuwbouw budget overstijgen – aan de raad een voorstel zal worden gedaan hoe met dit eventuele tekort om te gaan. Mijnplein heeft al een aantal beheersmaatregelen doorgevoerd in de aanbesteding.

Volgens de gemeente is het tekort niet vreemd. De bouwprijzen zijn hard gestegen in 2017 en 2018, wat in 2015 niet was te voorzien. Dat heeft alles te maken met strengere regelgeving, stijgende prijzen van grondstoffen en personeel en de ‘hoogconjunctuur’ in de bouw, waardoor bedrijven hoger inschrijven. Daar staat tegenover dat de VNG de normkostenvergoeding voor vervangende nieuwbouw in de afgelopen jaren slechts met enkele procenten heeft verhoogd. Dat heeft tot talrijke situaties geleid waarbij aanbestedingen van scholen de normbudgetten met 20 tot 40 procent hebben overschreden. De VNG is daarom ook van plan om per 1 januari 2019 de normkostenvergoeding substantieel te
verhogen, namelijk met 40 procent. Dit heeft ook gevolgen voor het bedrag dat Raalte van de VNG tegemoet mag zien. De verwachting is echter wel dat voor De Korenbloem geen verhoging van 40 procent noodzakelijk is, omdat bij de meerjarenbegroting 2016 van de gemeente reeds rekening was gehouden met een buffer.

Parkeren
Daarnaast kan Raalte ook extra kosten, naar schatting zo’n 80.000 euro, verwachten in verband met de beoogde parkeersituatie bij de school. Het concept-ontwerp is in januari 2018 aan de buurt gepresenteerd. De feedback uit de buurt was positief, met dien verstande dat de buurt veel voordelen ziet om bij de nieuwbouw ook het parkeren (halen en brengen en personeel) beter en veiliger te regelen. Momenteel gebeurt dat in het openbaar gebied, maar de buurt vindt het veiliger om dat op het schoolterrein te regelen. Dat is ook deels mogelijk, omdat de school in twee lagen wordt gebouwd (waardoor er ruimte op het terrein wordt vrijgespeeld). Conform de wet primair onderwijs dient een gemeente middelen ter beschikking te stellen voor parkeervoorzieningen. Met andere woorden: als de gemeente deze wens wil volgen, zal de raad een budget voor parkeren moeten reserveren, zoals dat ook bij de andere brede scholen is gebeurd. De kosten van de parkeeroplossing op eigen terrein zijn begroot op circa 80.000 euro. Dit bedrag wordt ook opgenomen in het uiteindelijke voorstel aan de raad.

 

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer