'Ze willen blijkbaar zo snel mogelijk van deze prachtige boom af'

Hans de Kort stelt vragen over monumentale beuk

Hans de Kort heeft vragen aan het Raalter college gesteld over een monumentale beuk aan de Kennedylaan in Raalte. In de jaren '90 heeft de gemeente de boom beoordeeld op een waarde van 230.000 gulden (€ 104.000,-). De gemeente zou onlangs geoordeeld hebben dat de boom geen enkele waarde mee heeft. Dat is een doorn in het oog bij De Kort: "Ze willen blijkbaar zo snel mogelijk van deze prachtige boom af."

De gemeente schrijft in een antwoord aan De Kort dat de boom periodiek gecontroleerd zal worden. "Wanneer de veiligheid in het geding komt, wordt een kapvergunning aangevraagd. Op het moment dat hiervan sprake is zullen wij de buurtbewoners hierover informeren."

De Kort twijfelt aan het oordeel van het Raalter college. "Voor ons is deze boom wel degelijk waardevol. Hij staat fantastisch in het blad, produceert daarmee grote hoeveelheden zuurstof, reinigt de lucht van fijnstof en heeft de zware voorjaarstrom probleemloos doorstaan. Zo ziek zal de boom dus niet zijn."

Daarnaast wil De Kort duidelijkere antwoorden op de vragen over eventuele vervanging. "Als duidelijkheid nú wordt gegeven, hoeven wij daarover later niet te procederen, maar het gemeentebestuur kennend, zal het daar waarschijnlijk toch op uitdraaien."

Hieronder vindt u een brief van De Kort aan de Bomenstichting.

Brief Bomenstichting
Geachte dames/heren,

Wij wonen in het bestemmingsplan Raalte Centrum. In het gebied waar onze woning staat, bevond zich vroeger een havezate genaamd De Hofstede. Die havezate - gesloopt in de jaren 60 van de vorige eeuw - werd omsloten door een gracht, waarvan nu nog ongeveer de helft behouden is gebleven. Binnen deze gracht bevindt zich een mooie parkachtige openbare groene ruimte waarin zich, onder meer, twee prachtige oude bomen bevinden met elk de aanduiding “waardevolle boom”. Een betekenisvolle aanduiding die hen een beschermde status geeft. Het zijn een ginkgo en een rode beuk.

Met de rode beuk is iets merkwaardigs aan de hand. De gemeente Raalte heeft die beuk in de negentiger jaren beoordeeld op een waarde van 230.000 gulden (€ 104.000,-), maar wil nu blijkbaar zo snel mogelijk van deze prachtige boom af. Ik verwijs u daarvoor naar de bijgevoegde krantenartikelen uit de Stentor.

Onze buurt maakt zich nu grote zorgen omdat b&w recentelijk, in een antwoordbrief van 6 maart (bijgevoegd), hebben geoordeeld dat de boom geen enkele waarde meer heeft. Een rampzalig oordeel, met enorme consequenties.

Nu b&w de beuk feitelijk waardeloos hebben genoemd, hebben wij, simpel gezegd, niets meer te zeggen over herplant en zijn we aan de goden overgeleverd. B&w schrijven weliswaar dat er te zijner tijd overleg gepleegd zal worden, maar dat is in Raalte een vrijblijvende opmerking zonder concrete inhoud. Het zou pas concreet zijn als b&w nu reeds zouden erkennen dat deze boom nog wel degelijk waardevol is en in welke vorm (afmetingen en soort) zij, mocht binnenkort inderdaad tot velling worden besloten, de boom gaan vervangen. Voor ons is deze boom wel degelijk waardevol. Hij staat fantastisch in het blad, produceert daarmee grote hoeveelheden zuurstof, reinigt de lucht van fijnstof en heeft de zware voorjaarsstorm probleemloos doorstaan. Zo ziek zal hij dus niet zijn.

Analogie met 1989
In dit verband wil ik wijzen op de analogie met de perikelen rond een monumentale eik die op steenworp afstand van de bedoelde beuk stond, naast het gemeentehuis. Het gemeentebestuur wilde die eik eind van de jaren 80 van de vorige eeuw vellen, omdat men hem in de weg vond staan van een geplande uitbreiding van het gemeentehuis. Resoluut besloten b&w dat die eik, citaat: “ziek was en een gevaar vormde voor zijn omgeving”. Ik heb gelukkig noch een krantenartikel uit 1989 dienaangaande gevonden en bijgevoegd. Ook u hebt daar indertijd bemoeienis mee gehad en geoordeeld dat de boom “is zo gezond als een vis”. Wij hebben de boom toen weliswaar gered, maar het was slechts voor korte tijd. Bij uitbreiding van het gemeentehuis heeft men namelijk niets nagelaten om de boom te beschadigen. De fundering is zodanig dicht richting eik aangelegd dat er van redelijke wortelstand aan die zijde amper noch gesproken kon worden. Ook daarna hebben b&w niets gedaan om de boom de mogelijkheid te geven tot herstel. In 2003 hebben zij bij nacht en nevel besloten een onomkeerbaar feit te scheppen door de eik onmiddellijk te vellen om daarmee te verhinderen dat omwonenden tijdig een bezwaar en beroepsprocedure zouden kunnen starten, gesteund door een contra-expertise.

Ook in 2003 gebruikten b&w wederom het argument dat de eik ziek was en een gevaar vormde. Wij hebben echter alsnog besloten een procedure te starten.

Tijdens die procedure zijn eclatante bestuurlijke fouten aan het licht gekomen, evenals het totale, blijkbaar opzettelijke, gebrek aan onderhoudswerkzaamheden. De procedure heeft in ieder geval geleid tot een enigszins tevredenstellende compensatie. De wrok en het achterdocht tegen het gemeentebestuur zijn echter gebleven en tot heden terecht gebleken.

De rode beuk
De neerbuigende welwillendheid van b&w om ons te zijner tijd over de aard en de omvang van de vervanging een voorstel te doen, stuit mij tegen de borst, gezien de vrijblijvendheid ervan. Immers, het zij herhaald: de te vervangen rode beuk is in de ogen van b&w waardeloos.
Wij hebben het recht nu reeds antwoord te krijgen op de vragen over die vervanging, omdat wij een heel andere mening hebben over de waarde van de boom. Als die duidelijkheid nú wordt gegeven, hoeven wij daarover later niet te procederen, maar het gemeentebestuur kennend, zal het daar waarschijnlijk toch op uit draaien. Het behoud en daar waar mogelijk versterken van de natuurlijke waarden hebben we in onze gemeente altijd voor de poorten van de hel moeten wegslepen. Het is een lang verhaal, ik zal u dit besparen.

Kapbeleid
Het gemeentelijke kapbeleid is vastgelegd in de nota Groen, samen doen, die ik heb bijgevoegd. De nota staat vol met prachtige, maar geheel vrijblijvende, frasen. Er is slechts één concrete richtlijn in opgenomen en juist die is in hoge mate verontrustend. Het is de richtlijn dat b&w alle bomen in de openbare ruimte die geen onderdeel zijn van de groene hoofdstructuur, en die een stamdiameter hebben van 35 cm en minder (zie blz. 15 van de nota, onder de tussentitel: Gemeentelijke houtopstanden), zonder vergunning mogen vellen. Het zal u duidelijk zijn dat zeer veel bomen in de openbare ruimten aan dat criterium voldoen. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat alle leden van de werkgroep hiermee hebben ingestemd. Keer op keer verdwijnen er bomen van een redelijke omvang zonder dat daarvoor enige noodzaak aanwezig bleek, zoals recentelijk aan de Molenhof, waar plotseling een tiental bomen zijn geveld. Niet omdat het noodzakelijk was, maar omdat hun stamdikte nog net binnen het vergunningvrije criterium lag. Zij zijn vervangen door enkele boomsprieten en bieden een troosteloze aanblik. Zeker vergeleken met hoe het was. Op Google Streetvieuw kun je noch zien hoe prachtig die verdwenen bomen waren. Nu is de Molenhof een bijna kale, stenen, woestijn.

Het zal u duidelijk zijn dat deze brief een hartenkreet is van een van de vele burger die machteloos staan tegenover een politieke organisatie van slechts mooie woorden. Een organisatie die het twijfelachtige lef heeft om een evident waardevolle, historische boom, zonder een greintje respect, waardeloos te noemen.

Het bijgevoegde voorstel van een promotiekaart sluit naadloos aan bij het gemeentelijke kapbeleid. De kaart is beslist niet ironisch bedoeld. Ik zal hem volgende week onder de aandacht van de dames en heren politici brengen.

Mijn vragen aan u zijn:
1. Houdt de opvatting van b&w juridisch stand dat de rode beuk geen enkele waarde heeft?
2. Heeft een boom, zolang hij nog volop in het blad zit en daardoor nog volledig meedoet aan zuurstofproductie en het zuiveren van de lucht (fijnstof), inderdaad geen enkele waarde meer op het moment dat de eigenaar van mening is dat die boom door welke oorzaak, of om welke reden(en) dan ook, dient te verdwijnen? De gedachte alleen al maakt me ziek.
3. Is het gebruikelijk dat gemeenten zichzelf het recht voorbehouden om bomen met een stamdiameter t/m 35 cm, zonder enige juridisch vereiste vorm van inspraak, uit woonomgevingen mogen verwijderen? Ik kan het me niet voorstellen. In Raalte is het nu zo dat in bijna het gehele centrum alle bomen vogelvrij zijn.

Ik hoop niet dat ik met deze brief, en de veelheid aan bijlagen en de gestelde vragen, te veel van u verg. Ik vraag u begrip voor mijn betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Hans de Kort

Antwoorden college

Antwoorden college

Bestemmingsplan Raalte (omgeving Kennedylaan)

|Doorsturen

H.

2018-05-17 10:49:43

Het is met oude bomen net als met oude mensen! Een keer ben je aan het einde toe, en dan komt er weer een jonge spruit die voort gaat. Nu staat die beuk er nog mooi bij, maar schijn is soms bedrog. Het lijkt mij goed om het aan deskundigen over te laten hoe lang deze boom nog kan blijven.  Hopelijk dat deze boom in ieder geval niet besmet raakt met het gevreesde dekortgezwam.

Erik Groen

2018-05-17 13:02:18

Als deze boom gezond is dan moet de waarde hoger dan €104.000,- zijn. Is de boom ziek dan zal de waarde € 0,- zijn en moet die gekapt worden. Een echte onafhankelijke deskundige kan dit vaststellen.

Advies aan Hans
Beperk je tot de kern van de zaak, in dit geval de rode Beuk. Nu gaat je argumentatie ten onder aan bijzaken.

Hendrik

2018-05-17 13:36:31

Die Hans heeft wel de beuk erin! 

Als ik al die bijlages en brieven lees, kom ik tot de conclusie dat de feiten op een geheel eigen wijze door de heer de Kort geïnterpreteerd wordt.

Wat is het advies van deze stichting meer waard dan de brief van de gemeente?

Hn

2018-05-17 16:44:58

Hieruit blijkt maar weer eens dat de Kort slechts tevreden is met een wenselijk antwoord. Gemeente geeft duidelijk aan adviezen van deskundigen te volgen. Ik neem aan dat deze deskundigen inhoudelijk deskundiger zijn dan de Kort. 

Nu nog een deskundige vinden die aangeeft dat de andere deskundigen niet deskundig zijn, zodat de Kort toch een wenselijke reactie krijgt. 

Ik denk dat de door de Kort aangegeven wenselijke waarde van de boom overeen komt met de kosten die de gemeente maakt en heeft gemaakt met alle beantwoordingen (bijna een boom aan papierkosten...) aan de Kort

Geldjes

2018-05-17 21:33:25

Die de Kort mag ook wel eens ingekort worden. Ik zou zeggen : de beuk erin.

hans de Kort

2018-05-18 10:27:16

Geachte heer Groen,

Dank voor het advies. Echter: hetgeen u bijzaken noemt, is wel degelijk essentieel.

De Raalter bestuurders hebben, daar waar het om het behoud van waardevolle bomen gaat, keer op keer laten zien dat zij buitengewoon onbetrouwbaar zijn. En waar het de instandhouding van de openbare groene ruimten betreft, al evenmin. Ik verwijs daarvoor naar de recente kaalslag op de Molenhof. Zo’n tien mooie bomen  van behoorlijke omvang zijn, zonder enige noodzaak, omgezaagd. Ik vermeldde dit ook in mijn brief aan de Bomenstichting, maar blijkbaar is u dit ontgaan.

De gemeentebestuurders geven er bij voortduring blijk van dat het hen helemaal niet gaat om het realiseren van de mooie woorden die zij voortdurend rondstrooien in allerlei beleidsnota’s en persberichten. De realiteit laat zien dat dit voornamelijk gebakken lucht is. Als het bijvoorbeeld gaat om het beperken van landbouwgif en het beschermen van burgers daartegen, laten de bestuurders het volledig afweten. Datzelfde geldt voor het aanbrengen van landschappelijke beplanting rond nieuwe agrarische gebouwen. Dat gebeurt dus niet en, voor zover het toevallig wél een keer is voorgeschreven, wordt daarop niet gehandhaafd. En de daarvoor verantwoordelijke GroenLinks-burgemeester Marijn Dadema is daarop ook nog trots. Over de teloorgang van de biodiversiteit hoeven we het al helemaal niet te hebben. Die teloorgang is in Raalte evident en zal, bij ongewijzigd beleid, allen maar toenemen.

Minstens zo merkwaardig is het dat het gemeentebestuur bijna alle bomen in het centrum van Raalte, zonder enige vorm van inspraak, vergunningvrij kan vellen. Met als gevolg een enorme kaalslag zoals bij de Molenhof te zien is.

Ik vind het jammer dat u daar zo onverschillig tegenover staat.

Henk

2018-05-18 13:50:04

Sterk Hans, maar ik denk dat er weer gereageerd zal worden dat je het niet over de beuk hebt.. Goed lezen en nuanceren, de context zien is een ding. Hou ze scherp! 
Maar goed, als die boom echt ziek is tja dan hou(d)t het toch ook echt op.

Erik Groen

2018-05-19 11:16:18

Geachte heer de Kort.

Ik ben het met u eens dat onze gemeente weinig aandacht heeft voor oude bomen, gebouwen en missschien ook wel oude mensen.

Probleem was dat er buiten een enkele extreem linkse partij, geen enkele partij was die hiervoor aandacht vroeg, terwijl ik als rechtse rakker ook schrik van de kaalslag op het het huidige Betonplein, ik bedoel Molenhof. Hopelijk over 4 jaar meer keuze.

Echter was mijn advies aan u eigenlijk om een andere strategie te volgen. In plaats van een aanval op alle fronten tegelijk, een gerichte aanval.

Vermoedelijk bent u pacifist (een aanname ik geef het toe), maar het zou u geen kwaad kunnen om u te verdiepen in de moderne krijgskunde. Tenzij u uiteraard voldoende medestanders hebt om de strijd met de gemeente over de volle breedte aan te gaan.

Momenteel lijkt u strijd erg op Don Quichot, maar dan ook nog met het ontbreken van Sancho Panza.

Zelf heb ik niet de tijd, energie en behoefte omde strijd voor het groen met de gemeente aan te gaan. Waardeer het zeer dat u het wel doet, maar ben het alleen niet eens met u strategie.

Succes!

W.Ponsteen

2018-07-30 21:35:36

Mag ik iedereen er nog even aan herinneren dat deze beroeps azijn pisser genaamd "meneer" de Kort er wel even voor heeft gezorgd dat onze gemeente met een jaarlijkse uitgaven post van €9000,- heeft opgezadeld na zijn dubieuze weigering om niet met de PIN te betalen in het Gemeentehuis. Het wordt een keer tijd dat dit uitertst irritante heerschap met een enorme schop onder zijn kont vanuit het Gemeentehuis in het Overijssels kanaal beland en de gemeenschap met al zijn gekanker niet verder op kosten zit te jagen.

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer